Α.Σ.Δοκιμαστικός

Σχέδια διαχείρισης περιόδου 2014-2015

Τερκμηριώστε την επιλογή των υποκειμένων και ποικιλιών που χρησιμοποιείτε
Χρησιμοποιείτε δενδρύλλια από αναγνωρισμένα φυτώρια;
Τεκμηριώστε την απουσία παθογόνων οργανισμών και την πιστότητα της κάθε ποικιλίας.
Κατάλογος πιστοποιητικών για τις πολυετείς καλλιέργειες
Τι πρέπει να χρησιμοποιεί η γεωργική εκμετάλλευση για την εγκατάσταση νέας φυτείας,
Tεκμηριώστε τα επιλεγμενα είδη και τις ποικιλίες που χρησιμοποιείτε
Τεκμηριώστε την προέλευση των σπόρων που χρησιμοποιείτε
Περιγράψτε τη διαδικασία παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού
Χρησιμοποιείτε ποικιλίες ή υβρίδια που προέρχονται από τροποποίηση με γενετική μηχανική;
Ποιά είναι τα άνθη και τα φύλλα της ελιάς;
Τεκμηριώστε το σχέδιο διαχείρισης του εδάφους.
Γιατί έχει το αγροτεμάχιο τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα;
Τεκμηριώστε την καταλληλότητα και βελτίωση εδάφους.
Γιατί είναι σημαντικό συστατικό η οργανική ουσία;
Τεκμηριώστε την διαδικασία για τη μείωση της συμπίεσης του εδάφους;
Πως περιορίζεται η διάβρωση του εδάφους;
Εφαρμόζονται συστήματα αμειψισποράς;
Πότε πρέπει να συντάσσεται το σχέδιο λίπανσης;
Πότε γίνονται αναλύσεις εδάφους για προορισμό των θρεπτικών στοιχείων;
Τι περιλαμβάνουν τα αρχεία της εφαρμογής λιπάσματος;
Που αποθηκεύονται τα λιπάσματα;
Πως γίνεται ο έλεγχος για την ποιότητα του αρδευτικού νερού;
Τ ι νερό χρησιμοποιείται;
Τι περιλαμβάνει το σχέδιο διαχείρισης φυτοπροστασίας.
Ποια μέσα φυτοπροστασίας χρησιμοποιούνται;
Ποιους τρόπους χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εχθρών, ασθενειών και ζιζανιών;
Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ);
Τεκμηριώστε τις συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρμογής του ΦΠΠ.
Τι πρέπει να καταγράφει κάθε παραγωγός;
Ποια είναι τα μέσα για την ατομική προστασία;
Πότε πραγματοποιείται η συγκομιδή των προϊόντων ;
Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Τεκμηριώστε τον όγκο του ψεκαστικού υγρού-καθαρισμός.
Τεκμηριώστε τις αναλύσεις υπολειμμάτων των φυτοπροστατευτικών μέσων.
Σε ποιους χώρους και με ποιες προυποθέσεις φυλάσσονται τα φυτοπροστατευτικά μέσα;
Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνει η γεωργική εκμετάλλευση με τα κενά συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων;
Τεκμηριώστε την διαχείριση για τα ληγμένα ΦΠΠ.
Πόσο χρόνο και με ποιο τρόπο γίνεται η συγκομιδή;
Οδηγίες για το πλύσιμο μετά τη συγκομιδή.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά μέσα μετά τη συγκομιδή;
Πως συσκευάζονται τα προιόντα;
Πως πρέπει να είναι οι αποθήκες για να φυλάσσονται τα προιόντα;
Περιγράψτε την διαχείριση εξοπλισμού και ενέργειας.
Περιγράψτε σχέδιο εντοπισμού και διαχείρησης των ρύπων.
Τι περιλαμβάνουν το σχέδιο διαχείρισης περιβάλλοντος;
Πως διατηρείται η βιοποικιλότητα;
Οδηγίες για την υγιεινή των εργαζομένων.
Τι γνώσεις πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος;